• เข้าสู่ระบบสมาชิก

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้