กองช่าง

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 


นายเจริญ  โสพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายกรุงทอง  สิงห์โทราช
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนพพงษ์  สิงห์แก้ว
ช่างโยธาชำนาญงาน


 
     

กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หิน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้

 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานผังเมือง

- งานสาธารณูปโภค

- งานธุรการ