โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 22
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พร้อมรับฟังปัญหาบ้านมะกอก–นาบัว หมู่ที่ 4 ณ โรงเรียนวัดบ้านมะกอก-นาบัว  เพื่อรายงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ให้บริการรับลงทะเบียนวัคซีน สุนัข แมว และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการประชาคมการขึ้นค่าจัดเก็บขยะของตำบล

1.ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม นำเสนอความต้องการของประชาชน

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ประชาชนบ้านมะกอก-นาบัว จำนวน 50 คน

3.ผลจากการมี่ร่วม มีการเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน จำนวน 18 โครงการ

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน นำผลการเสนอปัญหาไปสำรวจแนวทางแก้ไข โดยนำไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาตำบลต่อไป

ไฟล์ภาพประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ร้องเรียน .jpgS__14458925_0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ