สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 นายสุเชาวน์  เชียงพรหม

  ประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

   เบอร์โทรศัพท์ 062 893 6152

                Email: Laihin.2562@gmail.com               

     

นายธนบัตร  จักร์คำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

เบอร์โทรศัพท์  081 288 5914

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

นายสง่า  แก้วมารัตน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน  

เบอร์โทรศัพท์ 080 031 4209

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

     

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

เบอร์โทรศัพท์ 086 117 0869

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

นายสุธรรม  จำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

เบอร์โทรศัพท์ 094 673 9225

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

     

 

 นายธีรชัย  ศรีวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 088 252 4782

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

 

นางสาวปาลิดา จำปา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 065 578 8866

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

     

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 098 798 8503

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

นางลำดวน  จินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 081 386 8651

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

     

นายประเสริฐ์  นิวาโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 085 667 3137

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

นายปฐมภพ  อภิวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 เบอร์โทรศัพท์ 061 298 7289

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

     

นางสิริกร   จินะการ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

เบอร์โทรศัพท์ 089 263 6152

 Email: Laihin.2562@gmail.com   

 

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

เบอร์โทรศัพท์ 098 901 6766

 Email: Laihin.2562@gmail.com