+ งานการเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

yesการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     2564

      enlightened นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     2565

      enlightenedนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      enlightenedการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของปีงบประมาณ 2565 

 1. การวางแผนอัตรากำลัง
 2. การสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลากร
 3. การพัฒนาบุคคลกร
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านล่าง)

        6. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร  (ด้านล่าง)

      enlightened หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. แผนพัฒนาบุคคลกร 
 2. หลักเกณฑ์และงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
 5. กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 6. ลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป
 7. รายงานผลการบริหารและพัหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่1/2564 – 2/2564) 
 8. าตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไหล่หิน
 9. ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หินเรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    enlightened รายงานผลการบริหารและพัฒน่าทรัพยากรบุคคลประจำปี 

                       รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

                       รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

yesคู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

คู่มือสมรรถนะหลัก

คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

enlightenedประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่enlightened

      ปีงบประมาณ 2565

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่1/2565 – 2/2565)  

      ปีงบประมาณ 2564

 -เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป

-เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ปีงบประมาณ 2563

เรื่อง  รายงานการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไหล่หิน

เรื่อง  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

enlightenedคำสั่งเทศบาลตำบลไหล่หินenlightened

2564

2565