คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

 

 enlightenedคณะบริหารเทศบาลตำบลไหล่หินenlightened 

นายมงคล  แผ่นคำ

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน    เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 062 282 8899   Email: Laihin.2562@gmail.com

 

        นายสนั่น   บุญเรือง            รองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หินเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 062 257 9772         Email: Laihin.2562@gmail.com

       

        นายมงคล   ชำนาญการ            รองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หินเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098 524 5437         Email: Laihin.2562@gmail.com

   

            นายสุนันท์   เกษณา                     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 089 554 1020       Email: Laihin.2562@gmail.com

               

  นายไพโรจน์  ดวงชัย       เลขานุการนายกเทศมนตรี        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081 111 9331      Email: Laihin.2562@gmail.com

 

  enlightenedหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไหล่หินenlightened 

 

นายสง่า  แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 080 031 4209

Email: Laihin.2562@gmail.com

 


 

นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 089 700 1819

Email: Laihin.2562@gmail.com

 


 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 081 950 5612

Email: Laihin.2562@gmail.com

 


 

นายเจริญ  โสพันธุ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 086 196 9199

Email: Laihin.2562@gmail.com