+ งานสาธารณสุข

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

- การขออนุญาตประกอบกิจการในตำบลไหล่หิน คลิก

   

- เทศบัญญัติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 คลิก 

- เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2556 คลิก

- เทศบัญญัติ การจำหน่ายในทีี่สาธารณะ พ.ศ. 2556 คลิก

- เทศบัญญัติ สถานทีี่จำหน่ายหรือสะสมอารหาร พ.ศ. 2556 คลิก

- เทศบัญญัติสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 คลิก

- เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 คลิก

-  เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธฺฺุ์ยุงลาย พ.ศ.2565 คลิก

-  เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 คลิก 

- เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและะแมว พ.ศ.2565 คลิก

- เทศบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการสะสมอาหาร พ.ศ. 2566 คลิก

- เทศบัญญัติ เรื่อง ประกอบกิิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 คลิก

 แบบคำร้องการขออนุญาต 

- มอบอำนาจทั่วไป mail

- แบบการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร mail

- แบบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ mail

- แบบคำขออนุญาตจัดตั้งตลาด mail

- แบบคำขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายในที่สาธารณะ mail 

การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- แบบฟอร์มการขอขึ้นสุนัขและแมว mail

เงินอุดหนุนพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

- แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน mail

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ mail

- แบบฟอร์มหนังสือขอส่งโครงการฯ mail