• เข้าสู่ระบบสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์
ประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

นายธนบัตร  จักร์คำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 

สิบตำรวจตรี สุบิน  จีนา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

นายธนา  แก้วจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 

นายบุณยภู  บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

 

นายไพโรจน์  ดวงชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 

 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

นายสุธรรม  จำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิ

 

นายพินิจ  จินะการ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

นายวสันต์  วรรณมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 

นายมงคล  ชำนาญการ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

     

นางลำดวน  จินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน