ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก หมู่ที่ ๖

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีทอผ้า ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก หมู่ที่ ๖ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้นตามไปด้วย กลุ่มแม่บ้านไหล่หินจึงรวมตัวกันต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าว โดยการทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวและชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์อาชีพสตีภาคเหนือในด้านการเรียนการสอนทอผ้าฝ้ายกี่กระตุก นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้มอบกี่กระตุกให้แก่กลุ่มแม่บ้านไหล่หิน ด้วยการสนับสนุนนี้ทำให้เกิด“กลุ่มผ้ากี่กระตุก” โดยมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ้งทางกลุ่ม ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ซึ้งเป็นการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่นเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ นำเอาภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาบวกกับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกมาสรรสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่า อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นสินค้าOTOP ของชาวตำบลไหล่หิน

 

*ประธานกลุ่มกลุ่มสตรีทอผ้า ตำบลไหล่หิน นาง กิม ปะละ
เบอร์โทร 085-5247072
* ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตกที่อยู่ - ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52000
โทร 085-5247072 , 0805576972
* สถานที่ตั้ง ที่อยู่ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หิน หมู่ที่6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52000

 

กลุ่มทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

การปลูกผักปลอดสารอาหารปลอดภัย

การทำตุงล้านนา

ด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้าน