แผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

แผนดำเนินงานประจำปี 

                จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ซึ่งการจัดทำแผนดำเนินงานสามารถนำโครงการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลไหล่หิน มุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไหล่หิน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 

แผนดำเนินงานประจำปี  2561 

 

  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562  

 

   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563  

 

   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564  

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน