วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่หิน
ไหล่หินถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำการศึกษา ปวงประชาไม่ยากจน ผู้คนสุขภาพดี สามัคคีสร้างชุมชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่หินจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี  ๔  แนวทาง
        ๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
        ๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
        ๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
        ๔. การวางผังเมืองรวม
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  ๒  แนวทาง
        ๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ๒. การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  มี  ๕  แนวทาง
        ๑. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
        ๒. การจัดการศึกษา
        ๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ๔. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
        ๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
        ๖. การพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   มี  ๕  แนวทาง
        ๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
        ๒. การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น
        ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        ๔. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
        ๕. การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร   มี  ๔  แนวทาง
        ๑. การพัฒนาบุคลากร
        ๒. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
        ๓. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น
        ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน