• เข้าสู่ระบบสมาชิก

คณะผู้บริหาร

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายมงคล   แผ่นคำ

รองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสุนันท์   เกษณา

รองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายมนู   โลชา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายธีรชัย   ศรีวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรี