+ งานจัดเก็บรายได้

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลไหล่หิน

-ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่

-กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2564

ประกาศจากงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลไหล่หิน

-เรื่อง....บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-เรื่อง....บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กคส.1)ในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปี 2565

-เรื่อง....บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

-เรื่อง....การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปีภาษี 2565

-เรื่อง....บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปี 2566

-เรื่อง....การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566