สายตรงถึงนายก

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

สายตรงถึงนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

ติดต่อ นายมงคล  แผ่นคำ

โทร : 054-274523 (ต่อ 17)