แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightened  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไหล่หิน


enlightenedรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ


enlightenedยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไหล่หิน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) เทศบาลตำบลไหล่หิน


enlightened แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลไหล่หิน


enlightened แผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลไหล่หิน