กองคลัง

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นางสนธยา   เพ็งพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
     

นางกชพร   ป้องสมาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวศุวิมล   วงศ์บุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

 

     

นางฉันท์หทัย   คำสาร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางขวัญดาว  วงค์ชัยชนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 

กองคลังเทศบาลตำบลไหล่หิน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานธุรการ

 


ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ