สถานที่ท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วัดไหล่หินหลวง

วัดป่าไชยมงคล

อ่างเก็บน้ำแม่ฮวก

อ่างเก็บน้ำแม่เหิน