สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 นางเสวลักษณ์  มะโนนัย 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   

 

นางสาวปราณี  อินทะราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นางสุชัญญา  ไชยสงัด
นักจัดการงานทั้่วไปชำนาญการ

 

 

นายชัชวาล  ก้อนทอง
         เจ้าพนักงานธุรการ             ชำนาญงาน     

 

     

      นายบัณฑิต  วงค์ลังกา  
                            เจ้าพนักงานป้องกัน                                 และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

นางวรัญญา  บุณเป็ง
          เจ้าพนักงานธุรการ            ชำนาญงาน

 

 

นางพิมประภาภารณ์  แก้วงาม

       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายอรรถพงษ์  สายตุ่นแก้ว
              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
                นักวิชาการสุขาภิบาล