สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 นางเสวลักษณ์  มะโนนัย 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสุชัญญา  ไชยสงัด
นักจัดการงานทั้่วไปชำนาญการ

 

นายชัชวาล  ก้อนทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นางวรัญญา  บุณเป็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางพิมประภาภารณ์  แก้วงาม

       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      

   

 

     นายรัตปกร  ขัดฝั้น
          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
      นักวิชาการสุขาภิบาล