การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสฯ (ITA)

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
o4 ข้อมูลการติดต่อ
การบริหารงานและงบประมาณ
     o8.2 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส