มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

 

 

 

   

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมในหน่วยงาน

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

 • กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต

  enlightenedเทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจัด

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2562– 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

  เทศบาลตำบลไหล่หิน จึงขอแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม   มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลไหล่หิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

  enlightenedกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

         เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ นำข้าราชการ ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเทศบาลตำบลไหล่หิน โดยนายมงคล  แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการสำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากโรงเรียนไหล่หินราษฏ์บำรุง ผ่านหน้าโรงเรียนไหล่หินวิทยา เข้าถนนสายภายในหมุ่บ้าน

   

  enlightenedนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลไหล่หิน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และ ประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563