คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

   มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

   มาตรฐานส่งเสริมอาชีพ

   มาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม

   มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

   มาตรฐานระบบน้ำ

   มาตรฐานพัฒนาสตรี

   มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย

   มาตรฐานทางเดิน ทางเท้า

   มาตรฐานงานสาธารณภัย

   มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

   มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานการปฎิบัติงาน (ตำเเหน่ง)

   นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับต้น สูง)

   นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น สูง)

   นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น-สูง)

   นักบริหารงานงานช่าง (ระดับต้น-สูง)

   นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

   นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

คู่มือปฎิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

   คู่มือกำหนดมาตฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก

   คู่มีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

   คู่มือสำหรับประชาชน

   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

   การจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   การพิจารณาทบทวน-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกภารกิจ