การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


enlightenedประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

     ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านเข้าซ้อน-ไหล่หิน (ลป.ถ.40-028) หมู่ที่ 1

(2) โครงการก่อสร้างลำเหมืองรูปตัวยู (ค.ส.ล.) บริเวณลำเหมืองโป่ง หมู่ที่ 5

(3) โครงการก่อสร้างระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1

(4) โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด ถนนสาย ลป.ถ.40-036

(5) โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในพื้นที่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

 

enlightenedประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


enlightenedสรุปผลการจัดซื้อจัาง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน


enlightenedรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง