การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลไหล่หิน

1. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลไหล่หิน

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

enlightenedการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไหล่หิน ปี 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -15.00 น.เทศบาลตำบลไหล่หินดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนสรุปถอดบทเรียนธนาคารขยะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน จำนวน 6 หมู่บ้าน ร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลไหล่หินตก

 

 

                   เมื่อวันที่ 19มีนาคม2567 เวลา 18.00 น. นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พร้อมรับฟังปัญหาบ้านมะกอก–นาบัว หมู่ที่ 4 ณ โรงเรียนวัดบ้านมะกอก-นาบัว  เพื่อรายงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ให้บริการรับลงทะเบียนวัคซีน สุนัข แมว และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการประชาคมการขึ้นค่าจัดเก็บขยะของตำบล

1.ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม นำเสนอความต้องการของประชาชน

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ประชาชนบ้านมะกอก-นาบัว จำนวน 50 คน

3.ผลจากการมีสวนร่วม มีการเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน จำนวน 18 โครงการ

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน นำผลการเสนอปัญหาไปสำรวจแนวทางแก้ไข โยนำไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาตำบลต่อไป

 

1. การบริหารเชื้อเพลิงลดปัญหาขยะของตำบล

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลไหล่หิน บูรณาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวา ในแม่น้ำวัง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการชุมชนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่น และเพื่อแก้ไขปัญหาในผักตบชวาขวางทางน้ำ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

           ประเด็นการมีส่วนร่วม : การบริหารเชื้อเพลิงลดปัญหาขยะของตำบล

 ผู้มีส่วนร่วม : ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนตำบลไหล่หิน จำนวน 80 คน

 ผลจากการมีส่วนร่วม : ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนตำบลไหล่หิน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลไหล่หิน 

ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน :  มีการวางแผนการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลไหล่หิน โดยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และแหล่งผักตบชวาในพื้นที่ และดำเนินกการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

   

2.การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตำบลไหล่หิน

               เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาตำบลไหล่หิน ประจำปีงบปรมาณ 2567

ประเด็น ค้นหาแนวทางการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีจำนวน

ผู้มีส่วนร่วม ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 50 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล แกนนำกำนันตำบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 

สรุปผลการมีส่วนร่วม ในการประชุมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลไหล่หินได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาตำบลไหล่หิน และนำปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ไปจัดทำแผนพัฒนา และกำหนดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

การนำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา   มีการเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในการดำเนินโครงการบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณ 2567