ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

การประเมินการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

เเบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น  

 

ประกาศคำสั่ง

คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลไหล่หิน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ระเบียบเทศบาลตำบลไหล่หิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารปี 2559

คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลไหล่หลิน ปี 2560

คำสั่ง  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลไหล่หิน  ปี 2564

รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการ ปี 2563

วารสารไหล่หินสัมพันธ์ ปีงบประมาณ2563

ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2562

ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562

ฉบับที่ 4 มกราคม 2563

ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 6 มีนาคม 2563

ฉบับที่ 7 เมษายน 2563

ฉบัที่ 8 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 10 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 12 กันยายน 2563

วารสารไหล่หินสัมพันธ์ ปีงบประมาณ2564

ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 4 มกราคม 2564

ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับที่ 6 มีนาคม 2564

ฉบับที่ 7 เมษายน 2564

ฉบัที่ 8 พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2564

ฉบับที่ 10 กรกฎาคม 2564

ภาพกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร