แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

yesแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑enlightened

yesประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพสดุenlightened

yes สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑enlightened

yes รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดหาพัสดุประจำปี enlightened

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

yesแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒enlightened

yesประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพสดุenlightened

yes สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒enlightened

yes รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดหาพัสดุประจำปี enlightened

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

yesแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓enlightened

yesประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุenlightened

yesสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนenlightened

yesรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีenlightened

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

yesแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔enlightened

yesประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุenlightened

yesสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนenlightened

yesรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีenlightened