ระเบียบและกฎหมาย

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ระเบียบ

ระเบียบเทศบาลตำบลไหล่หิน ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางและการยืมใช้วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของราชการ ของเทศบาลตำบลไหล่หิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เทศบบัญญัติตำบลไหล่หิน  เรื่องตลาด  พ.ศ.  2559

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒

กฎกระทรวงพ.ศ. ๒๔๙๖ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีพ.ศ. ๒๕๔๓