• เข้าสู่ระบบสมาชิก

ระเบียบและกฎหมาย

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2557

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557

เทศบบัญญัติตำบลไหล่หิน  เรื่องตลาด  พ.ศ.  2559

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลไหล่หิน จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2559

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ของเทศบาลตำบลไหล่หิน  จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖o

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒