+ งานการเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

yesการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

     2564

       นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

         การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร  

 

yesคู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

      -คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

     -คู่มือสมรรถนะหลัก

     -คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

enlightenedประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่enlightened

      ปีงบประมาณ 2564

 -เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป

-เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ปีงบประมาณ 2563

-เรื่อง รายงานการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไหล่หิน