แผนอัตรากำลัง

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

แผนอัตรากำลัง รอบปีงบประมาณ 2561-2563