การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต