• เข้าสู่ระบบสมาชิก

แผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ปี 2556

enlightenedแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน  ประจำปี พ.ศ.  2559

enlightenedแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปี พ.ศ. 2560

enlightenedแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปี พ.ศ. 2561

           ำนำ

          แผนดำเนินงาน

          รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

          รายงานแผนดำเนินการประจำปีเทศบาลตำบลไลห่หิน ประจำปี 2561

 ประกาศ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไหล่หิน  ประจำปี  พ.ศ.  2561

 ประกาศ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่หิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

 ประกศ  เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2

 

enlightenedแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปี พ.ศ. 2562