• เข้าสู่ระบบสมาชิก

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ข้อมูลเบื้องต้นของ อทป

enlightenedเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานงบประมาณรายรับ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


enlightenedเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานงบประมาณรายรับ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


enlightenedเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานงบประมาณรายรับ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


enlightenedเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานงบประมาณรายรับ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


enlightenedเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานงบประมาณรายรับ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๖๑

รายงานผลการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาตร ของปีงบประมาณ ๖๑

 

enlightened เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

         เทศบาลตำบลไหล่หิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

         รายละเอียดรายจ่ายทั่วไป

         รายละเอียดรายรับและรายจ่ายทั่วไป

         รายงานการประมาณรายจ่าย

         รายงานการประมาณรายรับ

        รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒