• เข้าสู่ระบบสมาชิก

แผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightened แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) เทศบาลตำบลไหล่หิน


enlightened แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลไหล่หิน

 


enlightened แผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลไหล่หิน

             ประกาศ

             แผนพัฒนาตำบล 4 ปี 2561-2564

 

             ประกาศ

             แผนพัฒนาตำบลเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

            สรุปแผนพัฒนาตำบลเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 

 

             ประกาศ

             แผนพัฒนาตำบลเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

             ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)