• เข้าสู่ระบบสมาชิก

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

 

 

นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุทธิมา  ผุสดีโภคิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพัทธนันท์  รักดิษฐ์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     

นางพิมประภาภรณ์   แก้วงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุชัญญา   ไชยสงัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
     

นางวรัญญา  บุญเป็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นางมยุรีย์  ขัดเรือน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวิตรี  พุทธราช
ครูผู้ดูแลเด็ก

   

 

นางนิภาพร   พุทธสอน
ผู้ดูแลเด็ก

นางบัวลม  แผ่นคำ
ผู้ดูแลเด็ก

     

นางจันทร์เพ็ญ   พวงสายใจ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

     

สำนักปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานการเจ้าหน้าที่

-งานนโยบายและแผน

- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกฎหมายและคดี

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานธุรการ