สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

 

 

นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายรัตปกร   ขัดฝั้น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิธร    เป็นคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     

นางพิมประภาภรณ์   แก้วงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุชัญญา   ไชยสงัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

 

นางวรัญญา  บุญเป็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนิรณรา   อุดมสม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายชนาธิป  ธรรมนพ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนางาน

 

 

นางสาวิมยุรีย์  ขัดเรือน
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวิตรี  พุทธราช
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

           

นางนิภาพร   พุทธสอน

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

     

นางจันทร์เพ็ญ   พวงสายใจ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานการเจ้าหน้าที่

-งานนโยบายและแผน

- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานสุขาภิบาล

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานธุรการ