ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

enlightenedคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

enlightenedแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

enlightenedประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

enlightenedช่องทางบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต

enlightenedประกาศมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน