• เข้าสู่ระบบสมาชิก

หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

สิบตำรวจตรีสุบิน จีนา
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน
 
นางนิชชยา   อินพิรุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจริญ  โสพันธุ
ผู้อำนวยการกองช่าง