+ งานจัดเก็บรายได้

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลไหล่หิน

-ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่

-กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2564

ประกาศจากงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลไหล่หิน

-เรื่อง....บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง