แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประกาศenlightened

ประกาศกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตenlightened

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตenlightened

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต   ประจำปี  2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระบบ e-planNACC ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระบบ e-planNACC ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน