• เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศสภา

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 25 มกราคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 26 กรกฏาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 25 ตุลาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 27 มกราคา 2557

ประกาศจังหวัดลำปาง : วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (2)

ปี2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  29  กุมภาพันธ์  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  เมษายน  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  กรกฎาคม  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  ตุลาคม  2559

ปี 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  มกราคม  2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน :  วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน  :  วันที่  24  เมษายน  2560

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 25 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 25 เมษายน 2561

ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หินการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562