บริการอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

Social Network   

 

                                                                          

                                                                                                         

               1. จองคิวออนไลน์                                              

               2. ร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริต   

               3. กระดานกระทู้   

               4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการ       

               5. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผุ้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร