การบริหารจัดการขยะ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

- ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย 2560

- ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย 2561

- ลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ดาวน์โหลด 

 

- ร่วมใจใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก ดาวน์โหลด 

 

- พร้อมเพรียง ให้ถนนสายนี้ ไม่มีถังขยะ ดาวน์โหลด 

 

- ธนาคารธยะบ้านแม่ฮวก ภายกิจกรรมคลิก