การป้องกันทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedการป้องกันการทุจริตและการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประกาศการใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศการใช้แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2565-2570)

 


enlightenedแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

 


enlightenedรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6 เดือน

          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ6 เดือน


enlightenedข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

         สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6 เดือน

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566


enlightenedแบบรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต   ประจำปี  2562

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระบบ e-planNACC ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระบบ e-planNACC ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน