ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ระบบขอรับบริการออนไลน์

   เทศบาลตำบลไหล่หินจัดทำ"ระบบขอรับบริการออนไลน์" เพื่อเป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียด การขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์ม การขอรับการบริการออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้


1 คลิก eservice แล้วเลือกเมนูระบบการขอรับบริการเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วคลิกปุ่มส่ง

2 เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันทีและจะทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบ web Mail ของหน่วยงานพร้อมกับดำเนินการปริ้นและขอรับบริการออนไลน์เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

3 เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ท่านระบุโดยเร็วพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน*** โปรดคลิก

 

enlightenedช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/laihin/editor/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.pdf