ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไหล่หิน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

โครงสร้างและภารกิจ คยช.

กรอบภารกิจ

ขั้นตอนปฏิบัติงาน ศยช.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนฯ พ.ศ. 2544

คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของ คกก.ศูนย์ฯ

คู่มือศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

แบบ ศยช.1

แบบคำร้อง ศยช.2

แบบ ศยช.3

แบบ ศยช.4 บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับ

สิทธิผู้ต้องหา 1

สิทธิผู้ต้องหา 2

สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์1

สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์2

การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม1

การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม2

การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม3

การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม4

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คู่มือการใช้งาน Application Justice Care ระบบยุติธรรมสร้างสุข

คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุกฯ