การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

 

รายงานผลการจัดบบริการสาธารณะประจำปี