การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

  • รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

 

รายงานผลการจัดบบริการสาธารณะประจำปี