มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบงานวิจัยคืนสู่ชุมชนในตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 90
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบงานวิจัยคืนสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพื่อยกระดับผ้าทอยกดอกสู่สินค้าแฟชั่น กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หินตะวันตก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางได้ส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนโดย นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หินเป็นตัวแทนชุมชนในการรับมอบ ซึ่งภายใต้โครงการได้มีบทความ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เพื่อสร้างความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หินตะวันตก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางภายใต้งานวิจัยดังกล่าว ในการนี้เพื่อให้ทางผู้กำหนดนโยบายระดับตำบลสามารถใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้นำไปขับเคลื่อนอันจะเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ