แผนพัฒนาบุคลากร

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2563enlightened

แผนพัฒนาบุคคลากร 2564-2566enlightened

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลไหล่หิน

      enlightenedนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลไหล่หิน

        enlightenedคำสั่งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลไหล่หิน

  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

yesปีงบประมาณ2563

       enlightened รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

yesปีงบประมาณ2563

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล 

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

       

  รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       enlightened รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2562

       enlightenedประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลไหล่หิน ปี 2562