ระเบียบและกฎหมาย

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระะจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ระเบียบ

ระเบียบเทศบาลตำบลไหล่หิน ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางและการยืมใช้วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของราชการ ของเทศบาลตำบลไหล่หิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล คณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ.๒๕๐๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.๒๕๐๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๐๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสิ้นค้าในพื้นที่สาธารณะ ๒๕๔๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกเเหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗

 

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบัญญัติตำบลไหล่หิน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เทศบบัญญัติตำบลไหล่หิน  เรื่องตลาด  พ.ศ.  2559

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒

กฎกระทรวงพ.ศ. ๒๔๙๖ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีพ.ศ. ๒๕๔๓