แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

  • การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
  • การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562
  • ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี ปี 2562
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562
  • รายงานผลตรวจสอบจาก สตง ปี 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565