รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 


enlightenedข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 enlightenedรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเทศบาลตำบลไหล่หิน