ระเบียบวาระการประชุม

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1

 

ปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1

ปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1

ปีงบประมาณ 2566

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ  สมัยแรก-สมัยที่-1

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1

 

ปีงบประมาณ 2567

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1)

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่  2